List polskich organizacji pozarządowych w sprawie łamania praw człowieka w Azerbejdżanie

Drukuj

List organizacji pozarządowych zrzeszonych w Grupie Zagranica do posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie skazania azerskiego działacza praw człowieka Rasula Jafarova pod sfabrykowanymi zarzutami na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. „LIBERTÉ!” również się pod tym listem podpisuje. Rasul był naszym gościem podczas ubiegłorocznych Igrzysk Wolności. Wiedział, że jego działalność naraża go na represje, ale nie tracił pogody ducha ani wiary w to, że Azerbejdżan może czekać lepsza przyszłość. Nie możemy przestać ustawać w naciskach na autorytarne władze Azerbejdżanu do czasu aż on i inni więźniowie sumienia zostaną wypuszczeni z więzień.

Warszawa, 28 kwietnia 2015

Szanowny Pan

                                                                                                                                             Tadeusz Iwiński

                                                                                                                                             Poseł na Sejm RP

                                                                                                                                             Sprawozdawca Zgromadzenia Parlamentarnego

                                                                                                                                             Rady Europy

 

 

Szanowny Panie Pośle,

My, polskie organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica, zwracamy się do Pana Posła jako do Sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy d.s. monitoringu sytuacji w Azerbejdżanie z pytaniem, jakie działania zamierza Pan podjąć w związku z represjami, które spotykają działaczy pozarządowych w tym kraju. Jakie są Pana plany odnośnie egzekwowania od władz Azerbejdżanu przestrzegania praw człowieka i międzynarodowych zobowiązań? Co zamierza Pan zrobić dla uwolnienia aresztowanych działaczy społecznych i politycznych oraz napiętnowania łamania praw człowieka przez władze Azerbejdżanu?

W marcu br. w związku z pełnioną przez Pana funkcją Sprawozdawcy odbył Pan wraz z posłem Pedro Agramuntem wizytę w Azerbejdżanie. W czasie tego pobytu spotkał się Pan z przebywającym w areszcie Rasulem Jafarovem, prawnikiem i działaczem praw człowieka, dokumentującym naruszenia praw człowieka przez rząd Azerbejdżanu. Rasul Jafarov został zatrzymany w lecie 2014 roku pod sfabrykowanymi zarzutami fałszowania dokumentów, prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej i nadużywania stanowiska. Niedługo po Pańskiej wizycie, 16 kwietnia br., został skazany na karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

17 kwietnia, w komentarzu do tego wyroku, uznał Pan wymierzoną karę za „nieproporcjonalnie długą” i wyraził przekonanie, że władze azerskie podejmą niezbędne kroki dla zapewnienia – na etapie apelacji – uczciwego procesu z poszanowaniem zasad równości stron i domniemania niewinności, zgodnie z art. 6 Konwencji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Odnosząc się do Pana słów pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku procesów motywowanych pobudkami politycznymi nie sposób mówić o proporcjonalności kary. Jak podkreślił Europejski Trybunał Praw Człowieka (wyrok z maja 2014 w sprawie I. Mammadova przeciw Azerbejdżanowi) areszt i proces z pobudek politycznych są sprzeczne z art. 5 i 18 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności), a wytoczenie procesu w oparciu o sfabrykowane zarzuty jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Azerbejdżanu.

Nie podzielamy Pana wiary w gotowość władz azerskich do zapewnienia sprawiedliwego procesu Rasula Jafarova na etapie apelacji. Takiej nadziei nie dają doświadczenia z postępowania sądowego w pierwszej instancji. Monitoring procesu, prowadzony przez niezależne organizacje pozarządowe, w tym Helsińską Fundację Praw Człowieka, pokazał szereg poważnych naruszeń art. 6 Konwencji, w tym zasady równości stron w postępowaniu. Brak precyzji w sformułowaniu zarzutów, niewykazanie szkód, jakie wskutek działalności oskarżonego ponieść miały osoby fizyczne czy interes publiczny, odrzucenie przedstawianych przez obronę ekspertyz i dowodów (w tym oświadczeń ponad 20 organizacji wspierających działalność oskarżonego, poświadczających, że rozliczył się z przekazanych mu pieniędzy), poważnie ograniczyły prawo oskarżonego do obrony. Bezpodstawność i sfabrykowanie zarzutów potwierdziły zeznania osób rzekomo przez niego poszkodowanych, które na sali sądowej oświadczyły, że nie poniosły żadnych strat i nie czują się pokrzywdzone.

Represje wobec obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie oraz ignorowanie przez ten kraj zobowiązań międzynarodowych zasługują na szczególne napiętnowanie. Uważamy, że społeczność międzynarodowa, w tym wszelkie instytucje powołane do monitorowania postępów demokratycznych Azerbejdżanu, powinny w jednoznaczny w sposób potępić skazanie Rasula Jafarova oraz zwrócić się do administracji Prezydenta Ilhama Alijewa o natychmiastowe uwolnienie jego i innych zatrzymanych działaczy demokratycznych.

 

Organizacje zrzeszone w Grupie Zagranica:

Amnesty International

Biuro Inicjatyw Międzynarodowych

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Europejski Dom Spotkań

Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Forum Młodych Dyplomatów

Fundacja Ari Ari

Fundacja CentrumCSR.PL

Fundacja dla Somalii

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Inicjatyw Menadżerskich

Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

Fundacja Partners Polska

Fundacja Polityki Rozwojowej

Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Fundacja WWF Polska

Gdańska Fundacja Oświatowa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instytut Spraw Publicznych

Instytut Studiów Strategicznych

Instytut Wschodnich Inicjatyw

Koalicja KARAT

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

Polska Akcja Humanitarna

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Misja Medyczna

Polska Zielona Sieć

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Salezjański Wolontariat Misyjny – MŁODZI ŚWIATU

Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa

Stowarzyszenie Jeden Świat

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

List podpisały także:

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacji Wspomagania Wsi

„LIBERTÉ!”

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!