Regulamin serwisu

Liberté! (www.liberte.pl – serwis wydawany przez Fundację Industrial).

Należy zapoznać się z poniższym Regulaminem korzystania z serwisu. Rozpoczęcie korzystania z treści umieszczonych w serwisie oznacza zgodę użytkownika na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Liberté! zastrzega sobie prawo do nowelizacji Regulaminu korzystania z serwisu w dowolnym terminie i ze skutkiem natychmiastowym.

Warunki ogólne

1. Zgoda użytkownika na warunki zawarte w Regulaminie korzystania z serwisu.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki oraz zaświadcza, że jest uprawniony do korzystania z serwisu.

2. Prawo własności intelektualnej.

Niniejszy serwis internetowy zawiera znaki towarowe i usługowe oraz treści chronione na podstawie prawa autorskiego, umów międzynarodowych i innych przepisów prawa własności intelektualnej. Zgodnie z polskim prawem autorskim oraz innymi stosownymi przepisami, treści umieszczone w niniejszym serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących utworu zbiorowego. Poszczególne artykuły, rubryki oraz inne treści umieszczone w serwisie także podlegają ochronie na podstawie prawa autorskiego. Należy stosować się do wszelkich stosownych przepisów prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych, a także zmian wprowadzonych przez Liberté! Użytkownik zobowiązuje się chronić prawo własności intelektualnej Liberté! oraz niezwłocznie powiadamiać Liberté! o jakimkolwiek naruszeniu postanowień Regulaminu. Liberté! zastrzega sobie wyłączne prawo do niniejszego serwisu.

3. Ograniczenia korzystania z serwisu.

Zabrania się korzystania z niniejszego serwisu w celach niezgodnych z prawem lub sprzecznych z Regulaminem. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu wyłącznie w celach niekomercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać oraz nie korzystać z treści umieszonych w serwisie w celach niezgodnych z interesem Liberté! Zabrania się kopiowania, odtwarzania, udostępniania, publikowania, przedstawiania, modyfikowania oraz wszelkiego innego wykorzystywania treści umieszczonych w serwisie, z wyjątkiem pobierania materiałów zamieszczonych w serwisie i/albo wykonywania jednej kopi danego materiału na własny niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że użytkownik posiada stosowne prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. Zabrania się udostępniania lub publikowania wszelkich artykułów i prezentacji umieszczonych w serwisie bez zgody Liberté! uprzednio wyrażonej na piśmie. Zmiany wprowadzone do treści umieszczonych w serwisie stanowią naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej Liberté! Użytkownik ma prawo do korzystania z dostępnego systemu hiperłączy wyłącznie w celu uzyskania informacji na temat serwisu.

4. Licencja.

Użytkownik nie posiada jakichkolwiek praw lub licencji w stosunku do niniejszego serwisu oraz jego treści, z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z serwisu na warunkach przedstawionych w Regulaminie. W przypadku zamieszczenia przez użytkownika danych materiałów w serwisie, otrzymuje on niewyłączne, wolne od opłat licencyjnych, wieczyste oraz nieodwołalne prawo do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, publikowania, tłumaczenia, udostępniania oraz przedstawiania powyższych materiałów w jakiejkolwiek formie, o ile Liberté! nie postanowi inaczej. Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie oraz powielanie powyższych materiałów przez innych użytkowników na ich własne niekomercyjne cele. Użytkownik uznaje prawo Liberté! do nazwy użytkownika zamieszczonej wraz z materiałami w serwisie. Należy zaświadczyć o posiadaniu lub kontrolowaniu wszelkich praw związanych z powyższymi materiałami oraz ich zgodności z prawdą. Użytkownik ma obowiązek wypłacić Liberté! odszkodowanie za wszelkie roszczenia wynikające z treści zamieszczonej przez niego w serwisie. Liberté! nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treść zamieszczoną przez użytkownika lub stronę trzecią.

5. Treść generowana przez użytkownika (komentarze, recenzje czytelników i inne).

Zabrania się publikowania na stronie wszelkich obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem treści. Użytkownik zobowiązuje się nie grozić innym użytkownikom serwisu, nie obrażać słownie któregokolwiek użytkownika, nie używać obraźliwego języka oraz nie zakłócać celowo wszelkich dyskusji na skutek wysyłania spamu.

Użytkownik zobowiązuje się posługiwać należytym językiem. Zabrania się stosowania sformułowań dyskryminujących kogokolwiek pod względem rasy, wyznania, pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, wieku itd.

Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania jakichkolwiek materiałów, które naruszałyby prawa własności osób trzecich.

Użytkownik wyraża zgodę na usuwanie, modyfikowanie, publikowanie oraz przedstawianie przez Liberté! wszelkich treści zamieszczonych przez niego w serwisie. Użytkownik uznaje wieczystą, niewyłączną i międzynarodową licencję Liberté! do treści zamieszczonych przez niego w serwisie. Wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za treść umieszczoną przez niego w serwisie.

6. Ograniczenie i zrzeczenie się odpowiedzialności.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z niniejszego serwisu na własną odpowiedzialność oraz uznaje, że treści umieszczone w serwisie są powszechnie dostępne. Korzystanie z serwisu nie podlega jakiejkolwiek gwarancji ze strony Liberté!. Liberté! nie gwarantuje, że serwis nie zawiera błędów lub wirusów komputerowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z powyższych czynników. Liberté! nie aktualizuje i nie kontroluje materiałów zamieszczonych na innych serwisach oraz reklam, do których odnośniki znajdują się w niniejszym serwisie, a także nie odpowiada za dostępność i treść wspomnianych serwisów.