Świecka szkoła – projekt ustawy

Drukuj

„Świecka szkoła” – obywatelska inicjatywa ustawodawcza  o zniesieniu finansowania religii z budżetu


KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r.
O SYSTEMIE OŚWIATY

 

PROJEKT

USTAWA

z dnia    2015 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

Art.1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie samych uczniów; Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, a także sposób rozliczenia i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Jak możesz pomóc?

Zbierz podpisy. Wydrukuj formularz i projekt ustawy.

Dołącz do nas na Facebooku i pomóż zbierać podpisy.

Wesprzyj akcję finansowo.

Podpisz się w Twoim mieście.

Adres do wysyłania podpisów: Fundacja Industrial „6 dzielnica”, Piotrkowska 102, 90-004, Łódź z dopiskiem „Świecka szkoła”.

Żeby dołączyć do akcji trzeba wydrukować projekt ustawy i formularz oraz zbierać podpisy: nie w internecie, ale w „realu”: Potrzebne są: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer PESEL i podpis. Bez którejś z tych danych podpis jest nieważny. Podpisywać się mogą tylko osoby pełnoletnie! Natomiast zbierać podpisy może każdy. Potrzeba 100 tys. podpisów, dlatego każdy się liczy. Podpisy zbieramy do końca września.

 

Tu się podpiszecie ;)

stalemiejsca

Czytaj również
O autorze
*
RedakcjaLiberté!