Unia obserwatorem wydarzeń na Ukrainie – ankieta dla kandydatów do PE

Drukuj

Ankieta Liberté!

Szanowni Państwo,

o Parlamencie Europejskim wciąż wiemy zbyt mało. Nie znamy jego kompetencji, często nie zdajemy sobie sprawy, jakie frakcje w nim zasiadają. Liberté! postanowiło pomóc odnaleźć w gąszczu list – kandydatów o liberalnych poglądach.

Czasu do wyborów nie pozostało wiele, przez co tym bardziej polecamy lekturę naszej ankiety.

Magdalena Pawłowska, OW 1 (Trójmiasto), lista 5 (E+ TR), nr 9.

Magdalena_Pawlowska_EPTR-Pomorskie_Lista5-Poz9

1. Jakie trzy kwestie będą kluczowe do załatwienia w Parlamencie Europejskim w nadchodzącej kadencji?
Po pierwsze, uniezależnienie UE od importu surowców energetycznych
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poszukiwanie innowacyjnych sposobów pozyskiwania surowców. Po drugie, moim celem jest zrównanie pensji minimalnej w całej Europie. Po trzecie, moim celem jest doprowadzenie do federalizacji Europy, gdyż zwiększy to konkurencyjność Unii Europejskiej na świecie i pozwoli nam wyjść z kryzysu.

2. Prosimy o wskazanie trzech reform, które byłby najważniejsze dla unijnej administracji?
Chciałabym walczyć o powołanie i sfinansowanie Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia, której celem będzie monitorowanie metod działania urzędów pracy w państwach członkowskich i promocja tych, które są najskuteczniejsze.
Posłanki i posłowie koalicji Europa Plus Twój Ruch opowiedzą się za tym, by
Decyzja narzucała krajom członkowskim twarde reguły współpracy: pod unijną presją polskie urzędy pracy zaczną wreszcie znajdywać ludziom zatrudnienie i przestaną być miejscem, w które chodzi się tylko po pieczątkę! Trzecią reformą jest przyjęcie przez Radę UE Europejskich Ram Jakości Staży i Praktyk, projekt który przedłożyła Komisja Europejska. Projekt przewiduje, że staż, który trwa dłużej niż miesiąc, powinien być płatny. Poza tym wprowadza mechanizmy zapewniające, że młodzi ludzie będą uczyć się rzeczy, które w przyszłości zaprocentują na rynku pracy. Doświadczenia krajów takich jak Holandia, Niemcy i Dania pokazują, że
problem bezrobocia wśród młodzieży można rozwiązać systemowo.

3. Co stoi na przeszkodzie deregulacji przepisów unijnych? Jakie działania w tej sferze powinny być priorytetem?
Na przeszkodzie deregulacji stoi wysoki stopień biurokracji instytucji
unijnych oraz ich wielość a także skomplikowane procedury i długi proces
”przekonywania innych” do swoich racji. Priorytetem powinno być
uproszczenie procedur i procesów i ułatwienie dostępu do informacji.

4. Jak powinny wyglądać unijne regulacje dotyczące rynków finansowych?
Unia powinna w sposób bardziej restrykcyjny reagować na zadłużenie rynków. Będę starała się ujednolicić zasady i sposoby wsparcia potrzebującym pomocy. Jako Unia ustalimy procentowe stawki dopuszczalnego długu publicznego. Zapewnię bezpieczne podstawy do wprowadzenia Euro w krajach członkowskich. Proponuję
stworzenie nowej jednolitej giełdy papierów wartościowych, która z powodzeniem konkurowałaby z amerykańskim Wall Street.
5. Czy jednolity rynek funkcjonuje dobrze, a jeśli nie to, co należy zmienić?
Należy ujednolicić walutę oraz uelastycznić gospodarkę tak, aby kraje Unii nie były dla siebie niezdrową konkurencją, a partnerami w handlu międzynarodowym. W ten sposób rynek Unii zyskałby na konkurencyjności na świecie. Interes wspólnoty musi przedłożyć się nad interesem narodowym, by jednolity rynek osiągnął pełny sukces.
6. Czy należy tworzyć wspólna politykę energetyczną, a jeśli tak, to odczego należy zacząć jej budowę?
Nie jestem specjalistką w kwestii polityki energetycznej, ale uważam, że:

 Tak, wspólna polityka energetyczna tworzy z nas silniejszego gracza
przy negocjowaniu cen, gdy chodzi np. o gaz ziemny bądź ropę naftową.
 Moim zdaniem należy zacząć od położenia nacisku na rozwój energii
odnawialnych. Dzięki wspólnej polityce energetycznej łatwiej nam
będzie korzystać z doświadczeń naszych sąsiadów. Ponadto, przyniesie
to dwojakie korzyści – z jednej strony energia odnawialna jest zgodna z
ideą propagowania rozwoju zielonych technologii; z drugiej zaś, jest to
korzystne dla Polski i Polaków ze względu na polską sieć przesyłową,
która jest w katastrofalnym stanie. Niemalże każdy silniejszy wiatr lub
opad śniegu zrywa linie energetyczne pozbawiając prądu wiele
miejscowości. Podczas gdy unijna średnia wyłączeń prądu wynosi
rocznie 100 minut na odbiorcę, w Polsce sięga 350, a w niektórych
regionach 1000 minut rocznie. Posłowie i posłanki koalicji Europa Plus Twój Ruch będą dążyć do pozyskania dla Polski jak największych środków finansowych na modernizację energetyki, rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.
 Spośród nowych państw członkowskich Polska ma największy potencjał rozwoju energetyki wiatrowej – należy go wykorzystać, zwłaszcza instalacja turbin na morzu przyniosłaby korzyści.

7. Czy UE powinna jednostronnie ograniczać emisję CO2 oraz realizować politykę wspierania zielonych technologii kosztem tradycyjnej energii?
Inaczej niż większość polskich polityków, w unijnym planie transformacji energetycznej kandydaci koalicji Europa Plus Twój Ruch, w tym ja, widzą szansę, a nie zagrożenie. Odejście od paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa czy gaz ma na celu nie tylko spowolnienie zmian klimatycznych, ale także zmniejszenie uzależnienia od importu paliw z Rosji i innych, często niestabilnych politycznie, regionów świata. Badania nad nowymi, bardziej efektywnymi sposobami pozyskania energii ze źródeł odnawialnych dadzą impuls do rozwoju europejskich ośrodków badawczych, a wdrażanie nowych technologii będzie oznaczać rozwój innowacyjnego i czystego przemysłu. Inaczej niż elektrownie jądrowe, które zarządzane są przez wielkie korporacje, a zatrudniają po kilkaset osób, kontynentalna sieć farm wiatrowych i słonecznych stworzy setki tysięcy nowych miejsc pracy i przyczyni się do oparcia europejskiej gospodarki na rozproszonej
własności, a więc do zmniejszenia różnic społecznych.
Dlatego kandydatka koalicji Europa Plus Twój Ruch zerwę z krótkowzroczną
polityką obrony węgla za każdą cenę. Z drugiej jednak strony, będę zabiegać o to, by jak największa część kosztów zmiany energetycznej została pokryta ze wspólnego unijnego budżetu.

8. Jakie są polityczne interesy Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej?
Osobiście przekładam nad polityczne cele, cele gospodarcze. Do takich zaliczam wzrost technologiczny firm UE i stworzenie konkurencyjnej dla WallStreet giełdy papierów wartościowych na terenie UE. Dzisiaj koneksje gospodarczo-ekonomiczne według mnie są ponad polityką.

9. Czy Unia Europejska powinna przekształcać się w sojusz obronny i wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie?
Tak. Wspólna armia Europejska sprawiłaby, że UE byłaby siła militarną stojącą w jednym szeregu z USA oraz Rosją.

10. Jaką politykę wobec Ukrainy powinna prowadzić Unia i jak układać relacje z Rosją?
Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy na pewno wiemy, co tam dokładnie się dzieje i czy jesteśmy uprawnieni do jakichkolwiek interwencji.
Ukraina powinna mieć możliwość suwerennego zdecydowania o kierunku swojego rozwoju, bez ingerencji UE. Według mnie rola Unii powinna ograniczać się do obserwatora wydarzeń. W momencie zaostrzenia konfliktu i ewentualnej wojny domowej UE powinna zareagować wraz z innymi krajami ONZ podobnie jak to miało miejsce w byłej Jugosławii, ale jest to tylko i wyłącznie moja refleksja.
Co do polityki z Rosją, to oczywiście, kraje Unii powinny już teraz uniezależnić się pod względem surowców.

11. Jakie rozwiązania należy przyjąć w UE, żeby skutecznie ograniczyć inwigilację przez USA, Wielką Brytanię i inne państwa oraz chronić prywatność?
W momencie, kiedy dojdzie do federalizacji krajów UE – jako jeden z głównych postulatów powinna być wspólna polityka międzynarodowa. Jako całość łatwiej będzie nałożyć sankcje dotkliwe dla USA za tego typu procedery.

12. Czy popiera Pan/Pani antydyskryminacyjną propozycję Guy Verhofstadta? „EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, and an extended EU legislation against hate crime.” Jeśli tak, jaki praktycznie mogłaby ona przyjąć kształt?
Mam mieszane uczucia dotyczące inicjatyw antydyskryminacyjnych. Szczerze jestem za tym, aby kampanie społeczne i organizacje pozarządowe zajmujące się ruchami LGBT edukowały mieszkańców Unii Europejskiej w sposób pozytywny.
Trzeba wyjaśnić społeczeństwu kwestie związane z LGBT w sposób merytoryczny i nienachalny. Jednocześnie, wszelkie tego typu działania nie powinny być przymusową ingerencją regulowaną prawnie.

13. Federalizacja Europy – czy państwo europejskie jest możliwe? Jakie elementy federacji należy, a jakich nie należy wprowadzać w UE? Które kompetencje państw i które polityki należy przenieść na szczebel unijny?
Federalizacja jest jak najbardziej możliwa. Będzie to jednak możliwe dopiero wtedy, kiedy maksymalnie zminimalizujemy nierówności ekonomiczne pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów UE. Unia Europejska, jako federacja powinna mieć wspólną armię, politykę zagraniczną, walutę oraz prawo gospodarcze.
Autonomie natomiast każdy z krajów powinien zachować w kwestiach
światopoglądowych oraz prawa karnego.

Czytaj również
*
MartynaNiedośpiał