Odpowiedź z Ministerstwa Kultury w sprawie dotacji dla Świątyni Opatrzności

Drukuj

Pytanie 1. Jaka jest podstawa prawna dla przyznania dotacji Archidiecezji Warszawskiej na Ekspozycję Główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w wysokości 6 milionów złotych?

ODPOWIEDŹ: Podstawą prawną tego konkretnego dofinansowania nie jest rozporządzenie z 2005 roku.  Aby to wyjaśnić musimy podać nieco szerszy kontekst

Programy Ministra działają w oparciu o następujące ustawy:

-ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), -ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), -ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), -ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).

Środki są wydatkowane w oparciu o akty wykonawcze do ww. ustaw.

W przypadku priorytetu Infrastruktura kultury, z racji na charakterystykę wnioskodawców i projektów podstawą wydatkowania środków są to:

– rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474, z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz. 1632, z 2007 r. Nr 247, poz. 1831, z 2008 r. Nr 139, poz. 879 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1005)

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 118, poz. 797)

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji (Dz. U. 2012 r., poz. 737).

W przypadku dotacji która Pana interesuje podstawą prawną przekazania dotacji jest: „Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 118, poz. 797)”, gdyż Fundusz Promocji Kultury umożliwia min. finansowanie kościelnych osób prawnych.

Pytanie 2. Dlaczego ta dotacja dla jednego podmiotu jest tak wysoka (następna w kolejności ma 1 milion, to tyle co 33 dotacje razem wzięte)?

ODPOWIEDŹ: Lista wniosków, które uzyskują dofinansowanie jest ograniczona wielkością budżetu danego priorytetu. W związku z tym dofinansowanie uzyskują te aplikacje, które zdobyły najwięcej punktów na zasadzie- im więcej punktów tym większy procent kwoty wnioskowanej. Na samym szczycie jest to np. 90, 80%,  na dole listy 60, 50%. Wniosek dot. Muzeum Jana Pawła II uzyskał ok. 37% kwoty wnioskowanej

Pytanie 3. Czy mogę prosić o przesłanie umowy zawartej między Ministerstwem a Archidiecezją – podstawy prawnej do wypłacenia 20 milionów złotych z rezerwy celowej w 2008 roku?

ODPOWIEDŹ: umowa taka może być udostępniona na wniosek o dostępie do informacji publicznej

Pytanie 4. Czy przyznanie dotacji Archidiecezji Warszawskiej nie łamie rozporządzenia MKiDN z 1 września 2005 o jednostkach uprawnionych do otrzymania dotacji (organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą oraz jednostki samorządu terytorialnego, Archidiecezja jest kościelną osobą prawną)?

ODPOWIEDŹ: Dotacja 6 mln zł zostanie przyznana Archidiecezji Warszawskiej na Ekspozycję Główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z Funduszu Promocji Kultury na podstawie art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 797)

Pytanie 5.  Jaka była odpowiedź na wnioski NIK z wystąpienia pokontrolnego z 26 kwietnia 2012, w szczególności na zarzuty o nieuprawnione przyznanie dotacji Archidiecezji Warszawskiej?

ODPOWIEDŹ: Przekazane Archidiecezji Warszawskiej przez MKiDN w 2008 r. środki finansowe w wysokości 29.588.660 zł zostały wcześniej przez Sejm RP wpisane do ustawy budżetowej jako rezerwa celowa na realizację przedmiotowej inwestycji. Następnie Ministerstwo KiDN przygotowało umowę na przekazanie ww. środków zgodnie z możliwą podstawą prawną, czyli rozporządzeniem Ministra Kultury z 1 września 2005 r.

Pytanie 7. Czy można prosić o przesłanie tegorocznego wniosku Archidiecezji Warszawskiej wraz z oceną ekspertów?

ODPOWIEDŹ: Udostępnienie wniosku będzie możliwe dopiero po ostatecznym zakończeniu procedury konkursowej (procedura odwoławcza zakończy się na początku marca).

logo_mkidn_6490

Czytaj również
*
Gość